טבריה טובת מראה, כנרת מתוקה ככינור

אהרן מוריאלי | 28 בספטמבר 2021

חז"ל, בעקבות מנהג דומה בתנ"ך, אהבו להעניק מדרשי שם לדמויות מהמקרא, מקומות ועוד. אסתר מסתֶרֶת דבריה, והחבצלת חבויה בצל

השולחן לסעודת ערב ראש השנה ערוך כל טוב. הפירות והירקות נבחרו כדי לברך עליהם הן בברכה המסורתית ("ברוך אתה ה'"), והן בנוסח מיוחד של הברכה המתחיל ב"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ש...". חלק מהפירות נאכלים יום יום גם בימי חול. למשל, התפוח שטובלים בדבש בתקווה "שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש", או הרימון. "שירבו זכויותינו כרימון".

חלק מהירקות נבחרו מפני שבאמצעותם אפשר לברך בברכה התואמת את שמם. כך, על הסלק מברכים: "שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו". על הגזר מברכים: "שתגזור עלינו גזרות טובות", על הקָרָא (ממיני הדלעת, שבערבית הוא קַרְע): "שתקרע רוע גזר דיננו ויקָרְאו לפניך זכויותינו", על הכרתי (בערבית כַרּאת'): "שייכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו", ועל הרוביא (בערבית לוביא): "שירבו זכויותינו ותלבבנו".

לתופעה שבה יש אותיות משותפות לשם ולפועל קוראים הלשונאים "לשון נופל על לשון". אפשר למצוא תופעה זו במקרא, הרי כמה דוגמאות מיני רבות.

אדם הראשון. וייצר ה' אלֹהים את האדם עפר מן האדמה (בראשית ב 7).

אברהם. כי אב המון גויִם נתתיךָ (בראשית יז 5).

יצחק. כל השומע יצחק לי (בראשית כא 6).

יעקב. ויעקבֶנּי זה פעמיים (בראשית כז 36).

שמואל. ותקרא את שמו שמואל, כי מה' שאלתיו (שמואל א 20).

שלמה. כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו (דברי הימים ב כב 9).

תופעה זו מופיעה פעמים רבות גם אצל חז"ל, ולא רק בברכות החג.

אבירם בן אליאב. נכדו של ראובן בן יעקב. נאמר עליו "שאיבֵּר (הקשה) עצמו מעשות תשובה" (סנהדרין קט ב).

אברך. על יוסף נאמר: "ויקראו לפניו אברך" (בראשית מא 43) – אב בחכמה ורך בשנים (בראשית רבה צ ג).

אחימן. הוא היה "מילדי הענק בחברון" (במדבר יג 22). ולמה נקרא שמו אחימן? – שהיה אומר. 'אחי, מן [מי] יבוא עלי?' (במדבר רבה טז ח).

אסתר. ולמה נקרא שמה אסתר? – על שם שהייתה מסתֶרֶת דבריה [ולא גילתה לאחשורוש את מוצאה] (מגילה יג א).

חבצלת. "אני חבצלת השרון" (שיר השירים ב 1). ולמה נקרא שמה חבצלת? – שחבויה בצלה (שיר השירים רבה ב א).

חסידה. ולמה נקרא שמה חסידה? – שעושה חסידוּת (רש"י: מחלקת מזונותיה) עם חברותיה (חולין סג א).

טבריה. ולמה נקרא שמה טבריא? – שטובה ראייתה (העין מתענגת למראֶהָ) (מגילה ו א).

כנרת. ולמה נקרא שמה כנרת? – משום שמתוקים פירותיה כמו קול של כינור (מגילה ו א).

יסכה. אמר ר' יצחק: יסכה – זו שרה. ולמה נקרא שמה יסכה? – שהכול סוכין (מסתכלים) ביופיה (מגילה יד א).

פועה. ולמה נקרא שמה פוּעה? – שפוֹעה לוולד (רש"י: מדברת והוגה לוולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה) (סוטה יא ב).

שפרה. ולמה נקראה שפרה? – שפרו ורבו ישראל בימיה (סוטה יא ב).

שנער. למה נקרא שמה שנער? – שהם מנוערים מן המצוות (ירושלמי ברכות ד).

ירובעל. ולמה נקרא שמו ירובעל? – שעשה מריבה עם הבעל (ראש השנה כה א).

קהלת. ולמה נקרא שמו קהלת? – שהיו דבריו נאמרין בהקהל (קהלת רבה א ב).

נהוראי. ולמה נקרא שמו נהוראי? – שמנהיר עיני חכמים בהלכה (עירובין יג ב).

מצורע. אמר ריש לקיש: מאי דכתיב 'זאת תורת המצורע' (ויקרא יד 2) – זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע (ערכין טו ב).


1
תגיות :
תמונה ראשית