כללי הכתיבה הנאה למשפטן

רוביק רוזנטל | 25 בספטמבר 2018
הרשימה הופיעה לראשונה במדור "לשון אחר" בבטאון "עורך הדין", יולי 2013

השפה המשפטית העברית סובלת מכמה מחלות ילדות וגם מזדקנת אתה: ארכנות, מילים מוזרות, חיבה יתרה לארמית ועוד. "הזירה הלשונית" מציעה לשירות מערכת המשפט כמה כללים, בשיטת "הפוך על הפוך", עם דוגמאות אמת

 

הכללים מבוססים על "כללי הכתיבה הנאה" המופיעים ב"פינת עיון" באתר. הדוגמאות המדגימות את כללי ה"אל תעשה" לקוחות מטקסטים משפטיים, לא נגענו.

ארכנות

כלל 1: משפטים ארוכים, הנובעים מכך שלדובר יש רעיון מסובך אותו הוא רוצה להביע, ואשר מכילים כמה וכמה רעיונות משניים והסברים בתוכם, מקשים מאוד על המאזין, דהיינו שופט ו/או תובע ו/או נאשם, המעוניין לדעת מה בדיוק רוצים ממנו, שהרי הוא שכח זה מכבר איך התחיל המשפט, אנה מועדות פניו ולמה התכוון המשורר.

דוגמה: "הנתבע גם טוען, כי זכותו לגבות ריבית מצטברת מעוגנת בפסיקתא במילים 'ריבית חריגה מצטברת', כמו כן, זכותו לגבות ריבית מבוססת על מסמכי פתיחת חשבון נשוא התביעה בת.א. 83853/96, בעוד שהתובע בסעיף 77 לתצהירו טוען, כי מהודעות שמפרסם הבנק כמו נספחים י"ד ו- ט"ו לתצהירו של התובע, למדים כי הבנק נוהג לגבות תוספת ריבית על חריגה ממסגרת אשראי בחשבונות חח"ד שהנם חשבונות עו"ש כאמור בכללים".

מילים מההפטרה

כלל 2: שימוש בָטיל במילים חלוטות עלול לגרום לחוסר נַפקות לכאורית של הטקסט הניצָע ולמצער לפַסלות ההליך

דוגמה: "כבר מכאן, ועל פי כללי ההתערבות הנקוטים בהליך הערעורי, ראוי להורות על דחיית הערעור, באשר קביעות הערכאה הדיונית ביחס להרמת נטל הראיה והשכנוע בפניו, איתנות הראיות ומשקלן, ונפקות אי-העדת עדים מהותיים שניתן היה להביאם, אינן מאלה שנוטים להתערב בהן".

מליצה

כלל 3: לסיפן של מילין היוצאות מקולמוסו של שופט כדברי מליצה לתלפיות אורבת פורענות מי ישורנה, אף עלול אותו בן פקועה לצאת וידיו על ראשו ולהפוך לחוכא ואיטלולא.

דוגמה: "אין קץ ואין תכלה לאפשרות הפגיעה, ההטרדה וההצקה כיד הדמיון הנתעבת בנפשו של איש, וסיומו של סכסוך – מי ישורנו, גם אם יוכרע בהא מחלוקת אחת –  יארבו אחרות לפורענן של הצדדים בעיקולה של סמטא אפלה".

ארמית

כלל 4: דא עקא, ששימוש מילים בארמית בטקסט משפטי אינו יכול להיעשות אגב אורחא או כאמירה בעלמא, ומוטב לו שייעשה בדחילו ורחימו, ולא ייתלו בו מיני בוקי סריקי.

דוגמה: "עסקינן בתביעה בסדר דין מהיר לתשלום דמי ביטוח עבור פוליסת ביטוח רכב. לאחר שקלא וטריא, הריני מגיע למסקנה כי הנתבעים טרחו על-מנת לספק האישורים המתאימים לפי דרישת סוכנות הביטוח".

קלישאות

כלל 5: היזהרו בטיעוניכם מקלישאות כמו מאש בשדה קוצים. קלישאות הן מכה שאינה כתובה בתורה.

דוגמה: "אם הצדדים יחששו ... שמא רכיב הצדק החלוקתי שבה בלתי תלוי ויכול להוות הפתעה בסופו של יום, הרי שהם יעדיפו להמשיך את ההליך. הרתעה זו ... היא תוצאה שאינה רצויה הן לבית-המשפט העמוס לעייפה. אני מאמין כי השימוש בנוסחאות שהוצעו יהיה בר-תועלת מצרפית ,,, ויעלה את קרנו של בית-המשפט בעיני ציבור המתדיינים ועורכי הדין."

שמות פעולה

כלל 6: בהיזהרות משימוש יתר בשמות פעולה בטקסט משפטי תושג הקלה בקליטת הטקסט, במניעת ייבושו  ובסיוע לזרימתו.

דוגמה: "הפגיעה המתמשכת של העותר במתלונן במשך שבוע ימים, מיקומם של דברי העלבון בפתח תחנת המשטרה ולעיני כל הבאים אליה והיוצאים ממנה, ותוכן הפגיעה היורדת לליבת מעמדו המוסרי והמקצועי של המתלונן בקשר למילוי תפקידו, כל אלה מכניסים אירוע זה לתחומי העבירה של העלבת עובד ציבור."

ו/או

כלל 7: שימוש יתר ו/או שרבוב הצירוף המלוכסן ו/או, יגרום בלבול בהבנת הטקסט ו/או הטעיית הציבור ו/או כאב ראש מצרָפי.

דוגמה: "בנוסף ו/או לחלופין, לחייב את המשיב במסירת המסמכים והפרטים הנוספים שנדרשו על ידי המבקש, כמפורט להלן, והמתחייבים, לטענתו, מכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), תשמ"ו-1986, כפי שהיו בתוקף בתקופה הרלבנטית, ו/או לחייב את המשיב במתן תשובות ו/או תצהיר גילוי מסמכים ו/או עיון במסמכים כמפורט בבקשה זו."

ראשי תיבות

כלל 8: כתיבת פס"ד או גז"ד בר"ת עפ"י חסד"פ עלולה להביא את בעה"ד לקופ"ח או לבחנפ"ש.

דוגמה: "כמו"כ מצרפת התובעת ח"ן עם פירוט הטיפולים אשר קיבל הכלב במרפאתה של ד"ר ג.ל."

מרכאות

כלל 9: מרכאות בטקסט משפטי כתוב אינן "אליבי" לשימוש "לא יפה" בשפה או ל"סלנג", אין צורך "להתנצל" על מה שזה עתה "נטען" בפני "כבוד השופט".

דוגמה: "אין הדעת סובלת שיישום חוק התכנון והבניה ואכיפתו ישמשו ככלי ל"טרנספר" - לגירוש יהודים מביתם, ו"טיהור" בית זה והשכונה כולה מיהודים."

שלילה

כלל 10: אין זה ראוי למשפטן שלא להביע רעיונות ועמדות באמצעות משפטים שאינם משפטי שלילה, שלא לדבר על שלילה כפולה.

דוגמה: "אין בעל דין מנוע מהסתמך על הוראת דין כאמור מחמת שלא הביא אותה בכתב טענותיו."

העלמה

כלל 11: הסתרת שמו של העותר או העותרים או הנאשם או העד בטקסט משפטי מקשה על השופט קמא ועל הנוגעים בדבר ראובן שמעון לדעת במי עסקינן והיכן קבור הכלב.

דוגמה: "מדוע לא יעשה המשיב מס' 1 שימוש בסמכותו עפ"י סע' 14 לחוק הרשויות המקומיות ... ויורה על כך שכל אחד מהעותרים ימלא את התפקידים המוזכרים בסע' ז' דלעיל בהתאמה, במשותף בין המשיבות 3-5 כולן ו/או חלק מהן ויתן שירותיו בתפקידים הנ"ל ליותר מרשות אחת, בהתאם להסכמות שיושגו עם העותרים בעניין זה."

בהירות

כלל 12: הסבירו את עצמכם היטב. אם הקורא לא הבין שבעצם התכוונתם להפוך על הפוך, ושהדוגמאות שהבאתם אומרות שמה שהתכוונתם לכתוב הוא שלא רצוי לכתוב כפי שלמעשה כתבתם, הבעיה היא שלכם.


1
תגיות :
תמונה ראשית
מאמרים קודמים